Menu

Klubvedtægter

§1
Foreningens navn er Hedensted Idrætsforening med hjemsted i Hedensted Kommune. Sign. HIF.

§2
Stk. 1: Foreningens hovedformål er at fremme og højne al sund idræt for såvel børn, unge og de lidt ældre. Foreningen kan også afholde forskellige møder og sammenkomster i relation til idrætten.

Stk.2: Foreningens bestyrelse kan iværksætte forskellige projekter og arrangementer med det formål at tilføre foreningen økonomiske midler. Projekterne/arrangementerne kan være af såvel længere som kortere varighed.

Foreningen er upolitisk.

§3
Stk. 1: Foreningen optager alle interesserede som aktive medlemmer. Foreningen optager også passive medlemmer.

Foreningen har ret til at nægte optagelse i foreningen hvis man ikke kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer. Æresmedlemmer kan udpeges når bestyrelsen finder et medlem sin personlige indsats har gjort en ekstraordinær stor indsats.

Æresmedlemmer har de samme rettigheder som aktive medlemmer og er derudover kontingentfrie.

§4
Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 (syv) eller 9 (ni) medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 (to) år ad gangen ved afstemning, og afgår henholdsvis 3 (tre) og 4 (fire) eller 4 (fire) og 5 (fem) ad gangen.

Stk. 2: Der vælges hvert år 2 (to) suppleanter, som sidder for hele bestyrelsen.

Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, sidder den pågældende i bestyrelsen i hele det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 3: Regnskabet forsynes med en assistance erklæring fra en registreret revisor valgt af bestyrelsen.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 (atten) år. Det er ikke et krav at bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer.

Stk. 5: Konstituering og ledelse:

a. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og fører tilsyn med, at de opgaver/projekter der er placeret udenfor bestyrelsen, varetages i overensstemmelse med de retningslinier der er aftalt.

b. Bestyrelsen kan vælge at placere opgaver/ansvar udenfor bestyrelsen, enten på enkeltpersoner eller i udvalg (forretningsfører, bogholder, sponsorpleje, Majfest m.m.) ligeledes kan der til enhver tid nedsættes ad hoc udvalg. Bestyrelsen er ansvarlig for, at opgaverne varetages i overensstemmelse med de retningslinier der er aftalt.

§5
Bestyrelsen skal føre jævnligt kontrol med foreningens midler, men hæfter ikke for kriminel kassesvig.

§6
Stk. 1: Alle udbetalinger skal foregå over pengeinstitut eller postgiro; der må ikke udbetales kontante penge.

Stk. 2: Bestyrelsen tildeler enkeltpersoner retten til at foretage udbetalinger. Retten kan tildeles bestyrelsesmedlemmer eller anden person som nævnt i §4 stk.5 pkt. b.

Stk. 3: Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning.

Formanden og 2 (to) bestyrelsesmedlemmer i forening kan tegne foreningen.

Stk. 4: Bestyrelsen tildeler personer, som er omfattet af §4, retten til at foretage indkøb til den daglige drift.

§7
Der føres kartotek over medlemmernes navn, adresse og fødselsdato, som det enkelte medlem selv er pligtig til at ajourføre.

§8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kun den kan ændre i lovene.

Ordinær generalforsamling afholdes i september måned og skal indvarsles i lokalpressen med mindst 2 (to) ugers varsel med bekendtgørelse af dagsorden.

Ved generalforsamlingen fremlægges årsregnskabet.

Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, medlemmer over 18 (atten) år personligt; medlemmer under 18 (atten) år repræsenteret ved deres forældre, med en stemme pr. familie, uanset antallet af medlemmer under 18 (atten) år, dog vil personligt stemmeberettigede ikke samtidig kunne stemme på deres børns vegne.

I tvivlstilfælde skal gyldigt medlemskab fremvises. Der kan på intet tidspunkt stemmes via fuldmagt.

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretninger
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt

§9
En ordinær generalforsamling er altid beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når der på dagsordenen ikke er opført andre end de sædvanlige emner.

Ved vedtægtsændringer og vedtagelser af indgribende betydning, skal der møde mindst 2/3 (to tredjedele) af de aktive medlemmer. Er dette ikke tilfældet, indvarsles der til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 (otte) dage før generalforsamlingen.

Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal.

§10
Bestyrelsen kan indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling, når som helst den finder det påkrævet.

Bestyrelsen skal afholde en ekstraordinær generalforsamling når mindst 10 (ti) medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom og samtidig opgiver forhandlingsemnet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest en måned efter anmodningens modtagelse.

§11
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingent skal være indbetalt senest 2 (to) måneder efter træningsstart på hver aktivitet.

Det enkelte medlem har pligt til selv at sørge for at kontingent betales.

Såfremt dette ikke overholdes, medfører det øjeblikkelig udelukkelse fra træning og kampe, samt evt. overgivelse til retlig inkasso.

§12
Et medlem kan af et flertal på 5/7 (fem syvendedele) hhv. 7/9 (syv niendedele) flertal i bestyrelsen, ekskluderes når særlige forhold giver anledning hertil.

§13
Udmeldelse skal ske skriftligt.

§14
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene hæfter med dens respektive formue, herunder bl.a. også kontingentrestancer.

Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§15
Foreningens regnskabsår går fra den 1. juli til den 30. juni, og inden generalforsamlingen skal dette være godkendt af revisionen.

§16
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut eller i værdipapirer anbefalet af pengeinstituttet. Formuen skal være rentebærende og kassereren har ansvaret for anbringelsen af formuen med størst mulig hensyntagen til sikkerheden i investeringen.

§17
Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 (to tredjedel) af de mødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger vedtager dette.

Eventuelle midler og værdier tilfalder derefter idrætslige formål i Hedensted Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen 18. september 2014

Luk